Dag Clepper, je hebt het verhuur stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Dag Clepper, je hebt het verkoop stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Vragen?
Start chat

Betalingsvoorwaarden

 1. Een overeenkomst tussen Clepper BV, met zetel te 9000 Gent, Flamingostraat 11, KBO 0750.478.706 (hierna “Clepper”) en de klant komt op definitieve en bindende wijze tot stand wanneer de klant via de website van Clepper (www.clepper.be) een bestelling plaatst. Het definitieve voorwerp van de bestelling (een of meerdere door Clepper aangeboden diensten) wordt na bespreking tussen de klant en Clepper definitief vastgelegd in onderling akkoord. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is elke in onderling akkoord vastgelegde bestelling met betrekking tot een of meerdere door Clepper aangeboden diensten definitief en bindend voor de klant en verplicht de klant bijgevolg tot betaling van de met de corresponderende dienst(en) verschuldigde vergoeding(en), zoals aangeduid in de bestelling van de klant, daarin in ieder geval begrepen de vergoeding met betrekking tot de waardebepaling van de woning (waarvan het bedrag varieert in functie van de oppervlakte van de woning, zoals vermeld door de klant in de bestelling, met een minimum van 250 EUR). Een annulering van de opdracht of bestelde dienst dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Clepper. In geval van een door Clepper aanvaarde annulering is de klant aan Clepper, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Clepper gelijk aan een bedrag dat overeenkomt met de aan Clepper verschuldigde vergoeding met betrekking tot de waardebepaling van de woning (waarvan het bedrag varieert in functie van de oppervlakte van de woning, zoals vermeld door de klant in de bestelling, met een minimum van 250 EUR).
   
 2. Alle facturen van Clepper zijn betaalbaar op de zetel van Clepper uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd, maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post worden bezorgd.
   
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur en tot op de datum van integrale betaling, moratoire interesten verschuldigd van 1% per maand, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van Clepper om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. In het geval dat Clepper tekort komt aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant, is Clepper gehouden tot de betaling van een bedrag dat overeenstemt met de door de klant geleden schade.
   
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, worden alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld ten laste van de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, met inbegrip van de nog te vervallen facturen. In dat geval is Clepper van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot na integrale betaling van de door de klant verschuldigde bedragen.
   
 5. Het protesteren van een factuur dient binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze te gebeuren en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Na verloop van de voormelde termijn wordt de factuur als definitief en onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd en kan geen enkele klacht wegens gebreken, niet-conformiteit of tekorten, slechte uitvoering of onjuiste facturatie nog worden geformuleerd door de klant. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, kan een protest in geen geval een uitstel of schorsing van betaling in hoofde van de klant verantwoorden.
   
 6. Het niet onmiddellijk optreden door Clepper tegen een tekortkoming van de klant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van Clepper aan het recht zich later op deze tekortkoming te beroepen.
   
 7. Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.
   
 8. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. invorderingskosten in de meest brede zin) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die Clepper dient te maken teneinde de klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de klant.
   
 9. Voor alle geschillen tussen de klant en Clepper zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van Clepper is gevestigd. Deze betaalvoorwaarden (en de rechtsverhouding tussen Clepper en de klant) worden exclusief beheerst door Belgisch recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.